آخرین آپدیت دوره ها

اطلاعیه آخرین آپدیت ها ( کل دوره ها )
( 20 مورد آخر)
توجه کنید برای دسترسی به جلسات وارد دوره مورد نظر شوید، از اینجا دسترسی مستقیم ندارید.

priceaction 12 1 e1564603044183 - WS12 - تمرین تعیین نقاط حد ضرر

chart - WS12 - تمرین تعیین نقاط حد ضرر

تمرینات عملی پرایس اکشن کارگاه12- تمرین تعیین نقاط حد ضرر

 

Doc - WS12 - تمرین تعیین نقاط حد ضررتوضیحات:

تمرینات جدید معامله‌گری به روش پرایس اکشن با محوریت تمرین تشخیص میزان ریسک ستاپ ها در هر ساختار به صورت عملی و با فیدبک اتوماتیک برای یادگیری دانشجویان ، به همراه آزمون‌ جدید به کارگاه‌ 12 دوره اختصاصی پرایس اکشن آکادمی تری مارکتز اضافه گردیده و در سیستم LMS آکادمی جهت دسترسی دانشجویان قرار گرفته است.

 

WS13 riskmanagment e1564210861453 - 01-MW013 - مدیریت پیشامد و ریسک"

مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز

مدیریت پیشامد و ریسک

Doc - 01-MW013 - مدیریت پیشامد و ریسک"توضیحات:

کارگاه 13 مدیریت سرمایه ، دوره اختصاصی مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز در سیستم LMS  آکادمی تری مارکتز قرار گرفت.

 

priceaction11 460x334 - WS11 - تمرین تشخیص میزان ریسک ستاپ ها در هر ساختار

chart - WS11 - تمرین تشخیص میزان ریسک ستاپ ها در هر ساختار

تمرینات عملی پرایس اکشن کارگاه11- تمرین تشخیص میزان ریسک ستاپ ها در هر ساختار

 

Doc - WS11 - تمرین تشخیص میزان ریسک ستاپ ها در هر ساختارتوضیحات:

تمرینات جدید معامله‌گری به روش پرایس اکشن با محوریت تمرین تشخیص میزان ریسک ستاپ ها در هر ساختار به صورت عملی و با فیدبک اتوماتیک برای یادگیری دانشجویان ، به همراه آزمون‌ جدید به کارگاه‌ 11 دوره اختصاصی پرایس اکشن آکادمی تری مارکتز اضافه گردیده و در سیستم LMS آکادمی جهت دسترسی دانشجویان قرار گرفته است.

 

WS0 12 risk 460x284 - 01-MW012 - طرح های معاملاتی و ریسک های محتمل

مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز

طرح های معاملاتی و ریسک های محتمل

Doc - 01-MW012 - طرح های معاملاتی و ریسک های محتملتوضیحات:

کارگاه 12 مدیریت سرمایه ، دوره اختصاصی مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز در سیستم LMS  آکادمی تری مارکتز قرار گرفت.

 

Priceaction WS10 - WS010 - تمرین تجزیه و تحلیل همزمان بازار

chart - WS010 - تمرین تجزیه و تحلیل همزمان بازار

تمرینات عملی پرایس اکشن کارگاه10- تمرین تجزیه و تحلیل همزمان بازار

 

Doc - WS010 - تمرین تجزیه و تحلیل همزمان بازارتوضیحات:

تمرینات جدید معامله‌گری به روش پرایس اکشن با محوریت تمرین تجزیه و تحلیل همزمان بازار به صورت عملی و با فیدبک اتوماتیک برای یادگیری دانشجویان ، به همراه آزمون‌ جدید به کارگاه‌ 10 دوره اختصاصی پرایس اکشن آکادمی تری مارکتز اضافه گردیده و در سیستم LMS آکادمی جهت دسترسی دانشجویان قرار گرفته است.

 

riskmanagment mm16 - MW016 - شناخت روانشناسی _ عدم اطمینان

مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز

شناخت روانشناسی _ عدم اطمینان

Doc - MW016 - شناخت روانشناسی _ عدم اطمینانتوضیحات:

کارگاه 16 مدیریت سرمایه ، دوره اختصاصی مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتزدر سیستم LMS  آکادمی تری مارکتز قرار گرفت.

 

priceaction WS 09 - WS09-01 - تمرین شناسایی ستاپ های معامله گری حرکات قیمت

chart - WS09-01 - تمرین شناسایی ستاپ های معامله گری حرکات قیمت

تمرینات عملی پرایس اکشن کارگاه 9 -تمرین شناسایی ستاپ های معامله گری حرکات قیمت

 

Doc - WS09-01 - تمرین شناسایی ستاپ های معامله گری حرکات قیمتتوضیحات:

تمرینات جدید معامله‌گری به روش پرایس اکشن با محوریت تمرین شناسایی ستاپ های معامله گری حرکات قیمت به صورت عملی و با فیدبک اتوماتیک برای یادگیری دانشجویان ، به همراه آزمون‌ جدید به کارگاه‌9 دوره اختصاصی پرایس اکشن آکادمی تری مارکتز اضافه گردیده و در سیستم LMS آکادمی جهت دسترسی دانشجویان قرار گرفته است.

 

MM WS10 risk 460x122 - MW010 - تحلیل آینده بازار _ اهمیت فوروارد تست

مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز

تحلیل آینده بازار_ اهمیت فوروارد تست

Doc - MW010 - تحلیل آینده بازار _ اهمیت فوروارد تستتوضیحات:

کارگاه 10 مدیریت سرمایه ، دوره اختصاصی مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتزدر سیستم LMS  آکادمی تری مارکتز قرار گرفت.

 

mm priceaction - MW011 - تعیین جهت آینده _ اهمیت فوروارد تست

مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز

تعیین جهت آینده _ اهمیت فوروارد تست

Doc - MW011 - تعیین جهت آینده _ اهمیت فوروارد تستتوضیحات:

کارگاه 11 مدیریت سرمایه ، دوره اختصاصی مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتزدر سیستم LMS  آکادمی تری مارکتز قرار گرفت.

 

priceactionWS 08 - WS08-01 - تمرینات عملی پرایس اکشن - تمرین جامع فرایند تحلیل اولیه بازار

chart - WS08-01 - تمرینات عملی پرایس اکشن - تمرین جامع فرایند تحلیل اولیه بازار

تمرینات عملی پرایس اکشن کارگاه 8 -تمرین جامع فرایند تحلیل اولیه بازار

 

Doc - WS08-01 - تمرینات عملی پرایس اکشن - تمرین جامع فرایند تحلیل اولیه بازارتوضیحات:

تمرینات جدید معامله‌گری به روش پرایس اکشن با محوریت تمرین جامع فرایند تحلیل اولیه بازار، به صورت عملی و با فیدبک اتوماتیک برای یادگیری دانشجویان ، به همراه آزمون‌ جدید به کارگاه‌ 8 دوره اختصاصی پرایس اکشن آکادمی تری مارکتز اضافه گردیده و در سیستم LMS آکادمی جهت دسترسی دانشجویان قرار گرفته است.

 

pricactionWS 07 460x393 - WS07-01 - تمرینات عملی پرایس اکشن - آموزش طرحهای معاملاتی محتمل

chart - WS07-01 - تمرینات عملی پرایس اکشن - آموزش طرحهای معاملاتی محتمل

تمرینات عملی پرایس اکشن کارگاه 7 -آموزش طرحهای معاملاتی محتمل

 

Doc - WS07-01 - تمرینات عملی پرایس اکشن - آموزش طرحهای معاملاتی محتملتوضیحات:

تمرینات جدید معامله‌گری به روش پرایس اکشن با محوریت آموزش طرحهای معاملاتی محتمل، به صورت عملی و با فیدبک اتوماتیک برای یادگیری دانشجویان ، به همراه آزمون‌ جدید به کارگاه‌ 7 دوره اختصاصی پرایس اکشن آکادمی تری مارکتز اضافه گردیده و در سیستم LMS آکادمی جهت دسترسی دانشجویان قرار گرفته است.

 

risk9 460x277 - MW09 - پذیرش احتمالات - اصل عدم قطعیت

مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز

پذیرش احتمالات- اصل عدم قطعیت

Doc - MW09 - پذیرش احتمالات - اصل عدم قطعیتتوضیحات:

کارگاه 9 مدیریت سرمایه ، دوره اختصاصی مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز

                                                                                   در سیستم LMS  آکادمی تری مارکتز قرار گرفت.

 

WS06 01 - WS06-01 - تمرینات عملی پرایس اکشن - تعیین جهت آینده حرکت قیمت

chart - WS06-01 - تمرینات عملی پرایس اکشن - تعیین جهت آینده حرکت قیمت

تمرینات عملی پرایس اکشن کارگاه 6 – تعیین جهت آینده حرکت قیمت

 

Doc - WS06-01 - تمرینات عملی پرایس اکشن - تعیین جهت آینده حرکت قیمتتوضیحات:

تمرینات جدید معامله‌گری به روش پرایس اکشن با محوریت تعیین جهت آینده حرکت قیمت ، به صورت عملی و با فیدبک اتوماتیک برای یادگیری دانشجویان ، به همراه آزمون‌ جدید به کارگاه‌ 6 دوره اختصاصی پرایس اکشن آکادمی تری مارکتز اضافه گردیده و در سیستم LMS آکادمی جهت دسترسی دانشجویان قرار گرفته است.

 

1 2 - -03-MW08 - اطمینان از بقا - طرح بقای مالی

مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز

اطمینان از بقا – طرح بقای مالی

Doc - -03-MW08 - اطمینان از بقا - طرح بقای مالیتوضیحات:

جلسه سوم کارگاه 8 مدیریت سرمایه ، دوره اختصاصی مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز

                                                           در سیستم LMS  آکادمی تری مارکتز قرار گرفت.

 

1 1 460x282 - -02-MW08 - اطمینان از بقا - طرح بقای مالی

مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز

اطمینان از بقا – طرح بقای مالی

Doc - -02-MW08 - اطمینان از بقا - طرح بقای مالیتوضیحات:

جلسه دوم کارگاه 8 مدیریت سرمایه ، دوره اختصاصی مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز

                                                           در سیستم LMS  آکادمی تری مارکتز قرار گرفت.

 

1 - WS05-01 - تمرینات عملی پرایس اکشن - تجزیه و تحلیل روند آینده بازار

chart - WS05-01 - تمرینات عملی پرایس اکشن - تجزیه و تحلیل روند آینده بازار

تمرینات عملی پرایس اکشن کارگاه 5 – تجزیه و تحلیل روند آینده بازار

 

Doc - WS05-01 - تمرینات عملی پرایس اکشن - تجزیه و تحلیل روند آینده بازارتوضیحات:

تمرینات جدید معامله‌گری به روش پرایس اکشن با محوریت تجزیه و تحلیل روند آینده بازار ، به صورت عملی و با فیدبک اتوماتیک برای یادگیری دانشجویان ، به همراه آزمون‌ جدید به کارگاه‌ 5 دوره اختصاصی پرایس اکشن آکادمی تری مارکتز اضافه گردیده و در سیستم LMS آکادمی جهت دسترسی دانشجویان قرار گرفته است.

 

photo 2019 01 26 04 27 10 460x280 - MW08 - اطمینان از بقا - طرح بقای مالی

مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز

اطمینان از بقا – طرح بقای مالی

Doc - MW08 - اطمینان از بقا - طرح بقای مالیتوضیحات:

جلسه اول کارگاه 8 مدیریت سرمایه ، دوره اختصاصی مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز

 

mm 7 2 460x285 - MW07 - آذوقه سفر - وابستگی به سود تریدینگ  (2)

مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز

آذوقه سفر – وابستگی به سود تریدینگ (2)

Doc - MW07 - آذوقه سفر - وابستگی به سود تریدینگ  (2)توضیحات:

جلسه دوم کارگاه 7 مدیریت سرمایه ، دوره اختصاصی مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز

 

mm 7 460x282 - MW07 - آذوقه سفر - وابستگی به سود تریدینگ  (1)

مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز

آذوقه سفر – وابستگی به سود تریدینگ (1)

Doc - MW07 - آذوقه سفر - وابستگی به سود تریدینگ  (1)توضیحات:

جلسه اول کارگاه 7 مدیریت سرمایه ، دوره اختصاصی مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز

 

MW06 03 460x284 - MW06 - انتظارات سفر – ریسک سرمایه اولیه (3)

مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز

انتظارات سفر – ریسک سرمایه اولیه (3)

Doc - MW06 - انتظارات سفر – ریسک سرمایه اولیه (3)توضیحات:

جلسه سوم کارگاه 6 مدیریت سرمایه ، دوره اختصاصی مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز