ارزش های تری مارکتز

arzash4 1024x342 - ارزش های تری مارکتز
ehteram - ارزش های تری مارکتز

احترام

با ملاحظه واحترام با همه
افراد با عزت و حسن
نیت برخورد کردن

 

pro - ارزش های تری مارکتز

حرفه ای

درحد بالای حرفه ای ماندن
و تلاش در جهت بهبود مداوم
خود وتوسعه مستمر

shafafiat - ارزش های تری مارکتز

شفافیت

نشان دادن صداقت و درستکاری
در شخصیت ، کار، و ارتباط با
معامله گران در کلام و عمل

trust - ارزش های تری مارکتز

اعتماد

ایجاد ارتباط با همکاران
و معامله گران بر اساس
صداقت انسجام، و اعتماد