بیشتر بخوانید:  شباهت یادگیری مهارت پیچیده خلبانی با معامله گری به کمک تمرینات هوشمند تعاملی