چالش 100 ترید اول دانشجویان آکادمی تری مارکتز

شرایط چالش 100 ترید اول و ورود به دوره BIT