بیشتر بخوانید:  معامله بیش از حدو تاثیر آن بر معامله گری