دوره های BIT تری مارکتز

دوره های پیشرفته bft

تریدهای حساب زنده

(  نقد و بررسی )
 14خصوصی
counsalting 1 - دوره BIT - Level 3

دوره BIT - Level 3

(  نقد و بررسی )
 2خصوصی
counsalting 1 - دوره BIT - Level 2

دوره BIT - Level 2

(  نقد و بررسی )
 2خصوصی
counsalting 1 - دوره BIT - Level 1

دوره BIT - Level 1

(  نقد و بررسی )
 0خصوصی