ترم سه دوره روانشناسی

کارگاه های روانشناسی تری مارکتز

کارگاه 10 دوره روانشناسی

5( 1 نقد و بررسی )
 220خصوصی
کارگاه های روانشناسی تری مارکتز

کارگاه 9 دوره روانشناسی

5( 1 نقد و بررسی )
 221خصوصی
کارگاه های روانشناسی تری مارکتز

کارگاه 8 دوره روانشناسی

5( 1 نقد و بررسی )
 220خصوصی
کارگاه های روانشناسی تری مارکتز

کارگاه 7 دوره روانشناسی

5( 1 نقد و بررسی )
 229خصوصی