ترم چهار دوره روانشناسی

کارگاه های روانشناسی تری مارکتز

کارگاه 14 دوره روانشناسی

5( 1 نقد و بررسی )
 220خصوصی
کارگاه های روانشناسی تری مارکتز

کارگاه 13 دوره روانشناسی

5( 1 نقد و بررسی )
 220خصوصی
کارگاه های روانشناسی تری مارکتز

کارگاه 12 دوره روانشناسی

5( 1 نقد و بررسی )
 220خصوصی
کارگاه های روانشناسی تری مارکتز

کارگاه 11 دوره روانشناسی

5( 1 نقد و بررسی )
 221خصوصی