اهمیت مایندست معامله گری برای برنده شدن و جلوگیری از دام سندروم پیش بینی منفی

  • اهمیت مایندست معامله گری برای برنده شدن 
  • مروری بر سندروم پیش بینی منفی
  • انتظارات برای موفقیت بلند مدت 
  • مدیریت انرژی و علاقه در جهت رویا با برنامه ریزی استراتژیک
  • نقش آموزش حرفه ای و اراده فرد با الهام از خلاصه فیلم تاپ گان 
بیشتر بخوانید:  موفقیت در بازارهای مالی با دوره جامع معامله گری آکادمی تری مارکتز