ماشین حساب محاسبه میزان پوزیشن

S&P500 E-Mini قراردادهای آتی شاخص

ابزار

MES

ES

بازار

 CME/Globex

CME/Globex

سایز قرار داد

S&P Index X $5

S&P Index X $50

تیک/ارزش دلاری

0.25 / $1.25

0.25 / $12.5

بیشتر بخوانید:  ماشین حساب محاسبه حد انتظار و پرافیت فاکتور